Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Cele studiów:

- przygotowanie do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych,  samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz wychowujących się w rodzinach problemowych,

- zwiększenie kompetencji zawodowych, wyposażenie w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności,

- przyswojenie i pogłębienie przez uczestników wiedzy stanowiącej podstawę do zrozumienia przyczyn i utrzymywania się zaburzeń w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,

 -zwiększenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy rodzinom dzieci nieprzystosowanych społecznie,

- przygotowanie do skutecznych interwencji kryzysowych, doskonalenie własnego stylu pracy wychowawczej.

 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

 

Studia trwają trzy semestry - obejmują łącznie 350 godz. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. Cztery treningi psychologiczne prowadzone są w 3- 4 dniowych sesjach wyjazdowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy oraz trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

Odpłatność za jeden semestr studiów wynosi: 1700 zł (łącznie 5100 zł) Koszty nie obejmują zakwaterowania i wyżywienia w czasie sesji treningowych - dodatkowy koszt ok. 500 zł. Możliwość rozłożenia czesnego na raty

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl