Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-11-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich
lub magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu
w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu, szkole podstawowej oraz specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym).

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Plan 3-semestralnych studiów obejmuje 360 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-godz. praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjalnych (z oddziałami/klasami integracyjnymi) oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz praktycy, specjaliści pracujący z osobami autystycznymi.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

lub

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

oraz

Rejestracja w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi: 1500 zł za I semestr, 1500 zł za II semestr, 1500 zł za III semestr (łącznie 4500 zł) Możliwość rozłożenia czesnego na raty

Dodatkowe dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.

Dodatkowe informacje 


Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl