Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Administracja publiczna (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja uzupełniająca

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-10-07 do 2019-10-31 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Administracja Publiczna są kierunkiem mającym na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej.

 

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy  w administracji.

 

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu struktury  i funkcjonowania administracji publicznej, funkcjonowania organów administracji, procedur, egzekucji oraz praktyki wydawania decyzji administracyjnych.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 196 - godz. wykładów i ćwiczeń

 

PROGRAM STUDIÓW 

 

PRZEDMIOTY

 

ilość godzin

punkty
ECTS

sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia

 

Zagadnienia programowe

w.

Moduł I – Zagadnienia ogólne

42

12

test

- Wstęp do prawa – zasady legislacji

- Ustrój administracji publicznej

- Podstawy prawa konstytucyjnego

- Prawo cywilne w administracji

- Wstęp do zagadnienia interakcji prawa publicznego i prywatnego

12

8

8

8

6

Moduł  II – Prawo administracyjne – część ogólna

44

14

test

- Podstawowe instytucje prawa administracyjnego

- Źródła prawa administracyjnego

- Wykładnia i interpretacja prawa administracyjnego

- Prawo do dobrej administracji

- Instrukcja kancelaryjna

- Prawne formy działania administracji

8

8

6

6

8

8

Moduł  III – Regulacje europejskie w administracji

16

6

test

- System prawny i instytucjonalny UE

- Korzystanie z funduszy unijnych w administracji publicznej

10

6

Moduł  IV – Prawo w samorządzie terytorialnym

58

10

test

- Prawo samorządu terytorialnego

- Tworzenie prawa miejscowego

- Prawo urzędnicze

- Budżet i finanse samorządowe

10

8

8

8

Moduł  V – Procedury w administracji

20

18

test

- Postępowanie administracyjne

- Egzekucja administracyjna

- Kontrola i nadzór z elementami kontroli zarządczej w administracji

- Postępowanie przed sądami administracyjnymi

30

10

10

8

 

 

196

 

60

 

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

3.700 zł. płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail:
prawo-pdpl@uwb.edu.pl