Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2020/2021)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-01 do 2020-09-29 23:59:59

Limit miejsc

34

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem studiów podyplomowych: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest przygotowanie kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz liderów lokalnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nakierowanego na intensyfikację rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez nabycie wiedzy i wykształcenie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

 

Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie trzech bloków tematycznych, tj.:

- bloku kształcenia ogólnego w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (polityka gospodarcza i regionalna, organizacja ucząca się, systemy informatyczne w jednostce samorządu terytorialnego, podstawy finansów publicznych, zamówienia publiczne),

- blok kształcenia merytorycznego w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (zarządzanie regionalne i lokalne, zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie kadrami, zarządzanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie projektami),

- blok specjalizacyjny (strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowanie procesów gospodarczych w jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowanie, kontrola i audyt wewnętrzny, wieloletnia prognoza finansowa, podatki i opłaty lokalne, projekty i przedsięwzięcia środowiskowe- nowe unormowania w sprawie  utrzymania czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, public relations, przywództwo w samorządzie).

W związku z procesem kształcenia nastąpi zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych Uczestników studiów podyplomowych w następującym zakresie:

-organizowanie pracy własnej,

-skuteczne i sprawne zarządzanie zespołami pracowniczymi,

-profesjonalne motywowanie i nadzorowanie personelu,

-współpracy partnerskiej z innymi jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi,

-kreowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego i wzmacnianie jej konkurencyjności jeszcze w warunkach perspektywy finansowej lat 2007- 2013, ale również w nowym okresie programowania,

-konstruowanie i ewaluacja strategii rozwojowych,

-umiejętność zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, w tym budowa długoletnich prognoz finansowych oraz efektywne budżetowanie,

-umiejętność wdrażania projektów środowiskowych, dotyczących m.in. utrzymania czystości i porządku w gminach,

-umiejętność sprawnego gospodarowania mieniem komunalnym,

-umiejętność wykorzystania w aktywizacji rozwoju potencjału jednostki samorządowej, jak też finansowania zewnętrznego, w tym funduszy europejskich.

 

Przykładowe obszary zatrudnienia (wykorzystania zdobytej wiedzy i zwiększonych kwalifikacji):

-administracja samorządowa różnych szczebli,

-administracja centralna (w tym wojewódzka),

-przedsiębiorstwa komunalne,

instytucje otoczenia biznesu współpracujące z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów

Dodatkowe informacje

Pokój 137
tel. 85 745 77 33